Vrácení zboží

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Právo odstoupit od smlouvy

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od následujícího dne po uzavření smlouvy.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Jansen Display s.r.o., Přestanov 5, 403 17, Přestanov formou, tel. +420-414 129 751, info@jansen-display.cz, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený).

Pro vrácení plateb bude použito bankovního převodu. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Platbu vrátíme až po naskladnění vráceného zboží a obdržení potvrzeného dobropisu, ve kterém musí být uvedeno bankovní spojení, kam platbu zaslat.

Převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese Jansen Display s.r.o., Přestanov 5, 403 17, Přestanov, formou, tel. +420-414 129 751, info@jansen-display.cz. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

Náklady spojené s vrácením zboží

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. 

Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. 

Společnost Jansen Display s.r.o. si vyhrazuje právo účtovat reálné náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu (přebalení...)

Ceny zboží

Ceny zboží jsou na webu provozovaném Jansen Display s.r.o. uváděny včetně i bez DPH. Náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady. Osobní odběr na v sídle Jansen Display s.r.o. není zpoplatněn.

Jansen Display s.r.o.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy


(formulář v této podobě pošlete zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: Jansen Display s.r.o., Přestanov 5, 403 17, Přestanov

Oznamuji/oznamujeme* že tímto odstupuji/odstupujeme* od smlouvy o nákupu tohoto zboží…………

Datum objednání*/datum obdržení* :

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:

Adresa spotřebitele/spotřebitelů:

Podpis spotřebitele/spotřebitelů:

Datum:


(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.