Všeobecné obchodní podmínky

PRÁVNICKÁ OSOBA

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

Showdown Displays Europe s.r.o.

se sídlem č.p. 5, 403 17 Přestanov

IČ: 645 748 22

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24259

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.jansen-display.cz jiným osobám, než spotřebitelům


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Showdown Displays Europe s.r.o., se sídlem č.p. 5, 403 17 Přestanov, IČ: 645 748 22, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24259 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vznikající na základě a v souvislosti s kupní smlouvou ohledně prodeje zboží (dále jen „kupní smlouva“) uzavíranou mezi prodávajícím a právnickou osobou či fyzickou osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, (dále jen „kupující“). V případě, kdy je osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, spotřebitelem, upravují práva a povinnosti mezi prodávajícím a takovou jinou osobou zvláštní smluvní ujednání.

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stan vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. NABÍDKA PRODÁVAJÍCÍHO

2.1. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.jansen-display.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

2.2. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.3. Ceny zboží jsou v rámci webového rozhraní prodávajícím uváděny v českých korunách, včetně uvedení výše daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Pokud není výslovně stanoveno jinak, rozumí se cenou cena bez DPH. Není-li stanoveno jinak, jsou ceny zboží prodávajícím uváděny bez nákladů souvisejících s dodáním zboží.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). 

3.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

3.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než šest (6) měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

3.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu, přičemž webové rozhraní obchodu umožňuje provádět objednávání zboží též bez registrace, a to přímo z webového rozhraní obchodu. 

4.2. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

4.2.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

4.2.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

4.2.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

4.3. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

4.4. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky) či o zaplacení zálohy na cenu zboží a na náhradu souvisejících nákladů (doprava, balné).

4.5. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

5. PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží specifikované v kupní smlouvě (dále jen „zboží“) a převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží, přičemž kupující se kupní smlouvou zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží stanovenou v kupní smlouvě a náklady spojené s dodáním zboží.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Cena zboží je stanovena v kupní smlouvě.

6.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

6.2.1. bezhotovostně platební kartou;

6.2.2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

6.2.3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1002747938/2700, vedený u společnosti UniCreditBank Czech Republic a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

6.2.4. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému třetí osoby;

6.2.5. v případě, že je to výslovně smluveno v kupní smlouvě, může kupující cenu zboží uhradit také bezhotovostně převodem na účet prodávajícího na základě daňového dokladu - faktury s tím, že splatnost ceny zboží je čtrnáct (14) dnů.

6.3. Není-li stanoveno jinak, je kupující povinen společně s cenou zboží zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, použijí se ustanovení týkající se způsobu úhrady a splatnosti ceny zboží i na způsob úhrady a splatnost nákladů spojených s dodáním zboží.

6.4. Prodávající je plátcem DPH. K ceně zboží proto bude v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy a v souladu s těmito právními předpisy připočtena DPH.

6.5. Není-li smluveno jinak, nelze případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím vzájemně kombinovat.

6.6. V případě každé bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat cenu zboží nebo zálohu na cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě každé bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu zboží nebo zálohu na cenu zboží splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

6.7. Prodávající je oprávněn kdykoliv požadovat uhrazení i části ceny zboží (např. za část zboží) nebo uhrazení přiměřené zálohy na cenu zboží.

6.8. V případě prodlení kupujícího s placením jakékoliv platby nebo její části vzniká prodávajícímu nárok na úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě prodlení kupujícího s placením ceny zboží, zálohy na cenu zboží či jiných plateb podle kupní smlouvy je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a/nebo přerušit plnění jakýchkoliv svých závazků vůči kupujícímu, a to až do okamžiku uhrazení všech závazků kupujícím.

6.9. Pokud prostředky poskytnuté kupujícím nebudou dostačovat k úhradě všech splatných pohledávek prodávajícího za kupujícím, budou platby kupujícího použity na úhradu pohledávek prodávajícího za kupujícím v následujícím pořadí: úroky z prodlení, jiné příslušenství pohledávky souvisejí s prodlením kupujícího, smluvní pokuty, jistina dluhu s nejstarší splatností.

6.10. Pohledávky za prodávajícím je vůči ceně zboží možné jednostranně započíst pouze v případě, že se jedná o splatnou pohledávku prodávajícím písemně uznanou co do důvodu a výše anebo o pohledávku kupujícího pravomocně přiznanou v soudním či rozhodčím řízení.

6.11. Je-li to v obchodním styku obvyklé, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu a zašle ji v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Na žádost kupujícího zašle prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu v tištěné podobě.

7. DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1. Není-li v kupní smlouvě dohodnuto jinak, řídí se na práva a povinnosti stran při dodání zboží doložkou Ex Works (EXW) INCOTERMS 2010 Mezinárodní obchodní komory.

7.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat náhradu vzniklých nákladů a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

7.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v kupní smlouvě, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním či jiným způsobem doručování.

7.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat počet (množství) zboží a neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a prodávajícímu. Převzetí zboží je kupující povinen potvrdit na dodacím listu (podpisem, razítkem). Pokud kupující od přepravce převezme poškozenou zásilku, musí poškození zásilky popsat v předávacím protokolu přepravce a ihned tuto skutečnost telefonicky a písemně oznámit prodávajícímu, jinak kupující potvrzením dodacího listu stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

7.5. Prodávající je oprávněn i k částečnému plnění kupní smlouvy.

7.6. Nenastanou-li objektivní překážky bránící dodání zboží, je prodávající povinen dodat zboží ve lhůtě, která je stanovena v kupní smlouvě nebo ve lhůtě přiměřené s přihlédnutím k povaze zboží a k místu jeho dodání. Prodávající je oprávněn dodat zboží dříve. Dodá-li prodávající zboží před určenou dobou, není kupující oprávněn zboží odmítnout. Za objektivní překážky bránící dodání zboží se považují všechny okolnosti bránící dodání zboží, které prodávající nezavinil, zejména poruchy v provozu, potíže s přepravou zboží od výrobce, stávky nebo výluky.

7.7. Dojde-li k dodání zboží nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy mělo být zboží podle kupní smlouvy dodáno, jedná se o řádné plnění prodávajícího a takové dodání není porušením kupní smlouvy. Kupujícímu z takového dodání nevznikají vůči prodávajícímu žádné nároky.

8. PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ, PŘECHOD VLASTNICTVÍ

8.1. Jestliže je prodávající povinen předat zboží dopravci, přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží jeho předáním prvnímu dopravci. Je-li v době uzavření kupní smlouvy zboží již přepravováno, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího jeho předáním prvnímu dopravci (zpětně).

8.2. Jestliže bylo smluveno převzetí zboží ve skladu prodávajícího, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mělo dojít k převzetí zboží.

8.3. Škoda na zboží, jež vznikla po přechodu jejího nebezpečí na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit cenu zboží a na splnění povinnosti prodávajícího dodat zboží řádně a včas.

8.4. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením celé ceny zboží.

8.5. V případě, že je cena zboží kupujícím plně uhrazena, přechází vlastnické právo na kupujícího následovně. Jestliže je prodávající povinen předat zboží dopravci, přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího jeho předáním prvnímu dopravci. Je-li v době uzavření kupní smlouvy zboží již přepravováno, přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího uzavřením kupní smlouvy. Jestliže bylo smluveno převzetí zboží ve skladu prodávajícího, přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího v okamžiku, kdy převezme zboží od prodávajícího.

9. VLASTNOSTI ZBOŽÍ, DOKLADY KE ZBOŽÍ A NAKLÁDÁNÍ SE ZBOŽÍM

9.1. Při nakládání se zbožím je kupující povinen dodržovat všechna opatření vyplývající z obecně závazných právních předpisů, z dokumentů poskytnutých mu prodávajícím v souvislosti se zbožím (technických manuálů) a z pokynů a informací, které jsou uvedeny na obalech zboží či v dokumentech ke zboží. Při nakládání se zbožím je kupující povinen si počínat přiměřeně s ohledem ke všem informacím, které jsou uvedeny na obalech zboží a v dokumentech souvisejících se zbožím.

9.2. Údaje uvedené v dokumentech ke zboží a na obalech zboží se zakládají na aktuálních znalostech a zkušenostech prodávajícího, přičemž vycházejí z předpokladu správného používání zboží za běžných podmínek a okolností a v souladu s doporučeními prodávajícího.

9.3. Prodávajícím jsou výslovně vyhrazeny změny technických parametrů zboží.

10. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

10.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv kupujícího z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, není-li stanoveno jinak.

10.2. Kupující je povinen prohlédnout zboží s náležitou péčí co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží.

10.3. Smluvní strany smluvily, že není-li obecně závaznými právními předpisy stanoveno jinak, prodávající odpovídá pouze za zaviněné porušení jeho povinností. Vyznačení doby použitelnosti na obalu nemá účinky převzetí záruky za jakost prodávajícím.

10.4. Vznik odpovědnosti za vady na straně prodávajícího je vyloučen, zejména pokud zboží nebylo používáno v souladu s pokyny uvedenými v dokumentech souvisejících se zbožím, nedostatky zboží byly způsobeny vyšší mocí nebo chybným jednáním kupujícího či třetí osoby.

10.5. Má-li zboží vady, budou nároky kupujícího z odpovědnosti za vady uspokojeny dále uvedeným způsobem, a to v následujícím pořadí: dodáním chybějícího zboží, odstraněním ostatních vad zboží, dodáním náhradního zboží za zboží vadné, přiměřenou slevou z kupní ceny.

11. REKLAMACE VAD ZBOŽÍ

11.1. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží uplatňuje kupující písemně na adrese sídla prodávajícího (dále jen „reklamace“).

11.2. V případě, že zboží bylo dodáno v jiném množství, jakosti či provedení, než určuje kupní smlouva, je reklamaci nutné uplatnit u prodávajícího neprodleně po obdržení nebo vyzvednutí zboží. Nedojde-li podle předchozí věty k neprodlené reklamaci, považuje se zboží za řádně dodané. Zároveň s písemnou reklamací je kupující v takovém případě povinen předložit prodávajícímu rozhodné skutečnosti ohledně vad reklamovaného zboží a příslušné dodací listy zboží.

11.3. Reklamace zboží kupujícím nemá vliv na jeho povinnost zaplatit cenu zboží či plnit jiné závazky vůči prodávajícímu. Ustanovení § 2108 občanského zákoníku se tak nepoužije.

11.4. Kupující má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v přímé souvislosti s uplatněním reklamace, jen v případě, že reklamace byla prodávajícím uznána jako oprávněná.

12. ODPOVĚDNOST ZA ZPŮSOBENOU ÚJMU

12.1. Vznik nároku z odpovědnosti za způsobenou újmu na straně kupujícího se řídí obecně závaznými právními předpisy, není-li stanoveno jinak.

12.2. Předpokladem vzniku nároku na náhradu škody je neprodlené upozornění prodávajícího na vznik škody či na skutečnost, že může ke vzniku škody dojít.

12.3. V případě vzniku újmy na straně kupujícího v souvislosti s odpovědností prodávajícího za vady zboží si smluvní strany dohodly omezení náhrad této případné újmy vzniklé kupujícímu, nejedná-li se o újmu způsobenou prodávajícím úmyslně či z hrubé nedbalosti, tak, že celková náhrada veškeré újmy vzniklé z tohoto důvodu včetně ušlého zisku je omezena částkou, kterou kupující skutečně uhradil jako kupní cenu za zboží podle kupní smlouvy.

12.4. Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením kupní smlouvy, že úhrnná předvídatelná újma včetně ušlého zisku, jež by mohla kupujícímu vzniknout v souvislosti s odpovědností prodávajícího za vady zboží, může činit maximálně částku, kterou kupující skutečně uhradil jako kupní cenu za zboží podle kupní smlouvy.

13. INFORMACE PRODÁVAJÍCÍHO SOUVISEJÍCÍ S PRODEJEM ZBOŽÍ

13.1. V přímé souvislosti s prodejem zboží může prodávající poskytnout kupujícímu nezávazné informace týkající se zboží a jeho možného využití ve formě nezávazných doporučení. V případě, že není písemně sjednáno jinak, nemají tato doporučení závazný charakter ve vztahu k vlastnostem zboží a jeho možného využití kupujícím a nezakládají smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím ohledně poskytnutí takových informací.

14. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

14.1. Bylo-li smluveno zajištění závazku zaplatit cenu zboží, je kupující povinen ve smluvené době, jinak včas před dobou sjednanou pro dodání zboží, předat prodávajícímu doklady prokazující, že zaplacení ceny zboží bylo zajištěno. Nesplní-li kupující tuto povinnost, může prodávající odepřít dodání zboží do doby předání těchto dokladů. Jestliže kupující nezajistí závazek zaplatit cenu zboží v dostatečně přiměřené lhůtě stanovené prodávajícím, může prodávající od smlouvy odstoupit.

14.2. Prodávající je oprávněn používat obchodní firmu, název či jméno kupujícího pro marketingové účely jako tzv. reference, a to ve všech druzích propagačních materiálů (bez ohledu na formu těchto propagačních materiálů či technologii, kterou jsou sdělovány).

14.3. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

14.4. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

14.5. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

14.6. Smluvní strana, která porušuje svou povinnost z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek), nebo smluvní strana, která s přihlédnutím ke všem okolnostem má vědět, že poruší svou povinnost z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek), je povinna oznámit druhé smluvní straně povahu překážky, která jí brání nebo bude bránit v plnění povinnosti, a o jejích důsledcích. Zpráva musí být podána bez zbytečného odkladu poté, kdy se povinná strana o překážce dověděla nebo při náležité péči mohla dovědět.

15. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

15.1. Ochrana osobních údajů fyzické osoby – kupujícího nebo jeho zástupce (dále jen „subjekt údajů“), je poskytována nařízením č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem, který zákon č. 101/2000 Sb. zruší.

15.2. Registrací uživatelského účtu souhlasí subjekt údajů se zpracováním osobních údajů zadaných při registraci a dalších osobních údajů získaných používáním uživatelského účtu pro účely vedení uživatelského účtu prodávajícím. 

15.3. Bližší informace o zpracování osobních údajů prodávajícím se subjekt údajů dozví zde: https://www.jansen-display.cz/ochrana-osobnich-udaju-a-gdpr


16. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

16.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se vztah řídí českým právem, a to s vyloučením použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

16.2. Právní vztah založený kupní smlouvou se řídí zejména občanským zákoníkem s tím, že pro účely vztahů mezi prodávajícím a kupujícím se:

16.2.1. vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku;

16.2.2. vylučuje ustanovení § 1748, § 1799, § 1800 a § 2119 odst. 1 občanského zákoníku.

16.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.


V Přestanově dne 22.5.2018

Showdown Displays Europe s.r.o.

Plné znění VOP právnické osoby ke stažení v PDF zde


FYZICKÁ OSOBA

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

Showdown Displays Europe s.r.o.

se sídlem č.p. 5, 403 17 Přestanov

IČ: 645 748 22

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24259

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.jansen-display.cz spotřebitelům

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Jansen Display, s.r.o., se sídlem č.p. 5, 403 17 Přestanov, IČ: 645 748 22, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24259 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou - spotřebitelem (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.jansen-display.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Vztahy mezi prodávajícím a těmito osobami upravují zvláštní smluvní ujednání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Webové rozhraní obchodu umožňuje provádět objednávání zboží též bez registrace, a to přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než šest (6) měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

4.1.1. bezhotovostně platební kartou.

4.1.2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

4.1.3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1002747938/2700, vedený u společnosti UniCreditBank Czech Republic a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

4.1.4. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému třetí osoby;

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do sedmi (7) dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo jej přiloží v tištěné podobě ke zboží.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu..

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího eshopcz@jansen-display.com.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. 

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy eshopcz@jansen-display.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Ochrana osobních údajů fyzické osoby – kupujícího nebo jeho zástupce (dále jen „subjekt údajů“), je poskytována nařízením č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem, který zákon č. 101/2000 Sb. zruší.

9.2. Registrací uživatelského účtu souhlasí subjekt údajů se zpracováním osobních údajů zadaných při registraci a dalších osobních údajů získaných používáním uživatelského účtu pro účely vedení uživatelského účtu prodávajícím. 

9.3. Bližší informace o zpracování osobních údajů prodávajícím se subjekt údajů dozví zde https://www.jansen-display.cz/ochrana-osobnich-udaju-a-gdpr .

10. DORUČOVÁNÍ

10.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

11.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Přestanov 5, 403 17 Přestanov, adresa elektronické pošty: info@jansen-display.cz, telefon +420 414 129 751.


V Přestanově dne 22.5.2018      

Showdown Displays Europe s.r.o.

Plné znění VOP fyzické osoby ke stažení v PDF zde